Brazilian Jiu Jitsu Training Center
Decatur, Alabama


1 Minute Jiu Jitsu Hack (featuring Chris Moriarty) - Parrying the Knee While Passing Guard
Request Information Now!